Ordinær GENERALFORSAMLING

afholdes tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.30 i klubhuset på Stadionvej.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

AARUP BOLDKLUB


Dagsorden:

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag behandles
    Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring jf. nedenstående
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
  7. Valg af revisorer og stedfortrædere
  8. Eventuelt

Indkomne forslag fra bestyrelsen

Punkt 4 i dagsordenen: Indkomne forslag
Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændringer til eksisterende vedtægter fra februar 2020.

Forslag til vedtægtsændringer:

Afsnit der er skrevet med rødt erstatter det ovenstående afsnit.
Ændringer er markeret med understregning eller gennemstregning (slettes).

§ 3

Medlemsforhold

1. Foreningen består af aktive, og passive medlemmer.

2. Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For optagelse af personer under 14 år kræves underskrift af forældre eller værge.

3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med 14 dages varsel til den 1.ste.

4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales rettidigt, eller hvis medlemmet skønnes at skade foreningens anseelse og arbejde.

5. Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde medlemskab med øjeblikkelig gyldighed og skal i så fald forelægge første ordinære generalforsamling sagen med begrundelse af medlemskabets tilbagekaldelse.

5. Bestyrelsen/forretningsudvalget kan til enhver tid tilbagekalde medlemskab med øjeblikkelig gyldighed og skal i så fald forelægge første ordinære generalforsamling sagen med begrundelse af medlemskabets tilbagekaldelse.

§ 4

Foreningens formål udøves ved aktiviteter i fodboldafdelingen, gymnastikafdelingen og håndboldafdelingen, samt gennem Aarup Boldklubs Støtteforening.

Foreningens formål udøves ved aktiviteter i fodboldafdelingen, gymnastikafdelingen, håndboldafdelingen og løbeklubben, samt gennem Aarup Boldklubs Støtteforening.

Der fastsættes og betales særskilt kontingent for hver afdeling. Beløbet og betalingsterminerne fastsættes af afdelingsbestyrelserne. Medlemmer i restance oppebærer ingen rettigheder i foreningens anliggender.

§ 5

Foreningens myndighed er generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.

Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med sin formue.

Der påhviler således ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtigelser.

Foreningens myndighed er generalforsamlingen, bestyrelsen/forretningsudvalget og revisionen.

Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med sin formue.

Der påhviler således ikke bestyrelsen/forretningsudvalget eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtigelser.

§ 6

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer.

1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Formand for fodboldafdelingen
5. Formand for håndboldafdelingen
6. Formand for gymnastikafdelingen
7. Formand for Aarup Boldklubs Støtteforening

Den enkelte underafdeling kan dog indstille en anden person fra den lokale bestyrelse end formanden til medlem af hovedbestyrelsen. Den indstillede person skal i så fald godkendes af hovedbestyrelsen.

4. Formand eller et medlem af forretningsudvalget fra fodboldafdelingen
5. Formand eller et medlem af forretningsudvalget fra håndboldafdelingen
6. Formand eller et medlem af forretningsudvalget fra gymnastikafdelingen
7. Formand eller et medlem af forretningsudvalget fra løbeklubben
8. Formand for Aarup Boldklubs Støtteforening

Den enkelte underafdeling kan dog indstille en anden person fra den lokale bestyrelse end formanden til medlem af hovedbestyrelsen. Den indstillede person skal i så fald godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 13

Afdelingsgeneralforsamling

1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen en gang årligt med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalpressen og/eller på de elektroniske medier, som minimum på hjemmesiden: www.aarupboldklub.dk, fodbold-afdelingen inden 15. februar, gymnastik inden 1. maj og håndbold inden 1. juni.
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen en gang årligt med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalpressen og/eller på de elektroniske medier, som minimum på hjemmesiden: www.aarupboldklub.dk, fodbold-afdelingen inden 15. februar, gymnastik inden 1. maj, og håndbold inden 1. juni og løbeklubben inden den 15. februar.

2. Stemmeret ved en afdelings generalforsamling har alle afdelingens medlemmer over 16 år, samt passive, der er tilknyttet afdelingen, når man har været medlem mindst 3 måneder og hvis sidst forfaldne kontingent er bragt i orden.

3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at lede det daglige arbejde inden for afdelingen. Valgbart er ethvert stemmeberettiget medlem, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være myndige.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse og evt. et forretningsudvalg til at lede det daglige arbejde inden for afdelingen. Valgbart er ethvert stemmeberettiget medlem, dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være myndige.

4. For at modtage valg til afdelingsbestyrelserne, skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftligt tilsagn fra foreslåede ikke tilstedeværende personer.
For at modtage valg til afdelingsbestyrelserne/forretningsudvalget, skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftligt tilsagn fra foreslåede ikke tilstedeværende personer.

5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal af afdelingens bestyrelsesmedlemmer eller 50% af de stemmeberettigede forlanger det. Begæringen skal fremsættes skriftligt med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal af afdelingens bestyrelsesmedlemmer/forretningsudvalg eller 50% af de stemmeberettigede forlanger det. Begæringen skal fremsættes skriftligt med angivelse af dagsorden.

6. Alle afgørelser træffes som angivet i §7.

7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Behandling af indkomne forslag
d. Valg af formand
e. Valg af bestyrelse
f. Valg af suppleanter
g. Eventuelt

d. Valg af formand
d. Valg af bestyrelse
e. Valg af suppleanter
f. Eventuelt

8. Valgperioden er to-årig – jf. §11 er afdelingsformænd valgt for 1 år.

8. Valgperioden er to-årig. – jf. §11 er afdelingsformænd valgt for 1 år.

§ 14

1. Afdelingsbestyrelserne består af max. 7 medlemmer og er beslutningsdygtige når mindst halvdelen er til stede.

Afdelingsbestyrelserne inkl. Forretningsudvalget består af max. 7 medlemmer og er beslutningsdygtige når mindst halvdelen er til stede.

2. Afdelingerne vælger deres bestyrelser på den ordinære generalforsamling. Formand vælges direkte af generalforsamlingen. Udvalgsindstillinger foretages af bestyrelsen. Såfremt et afdelingsbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.

Afdelingsbestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand eller evt. et forretningsudvalg på 2-4 personer. Hvis der kun er 2 personer i forretningsudvalget, må disse ikke være fra samme husstand.

Formand eller evt. medlemmer af forretningsudvalget tegner afdelingen udadtil.

Formand eller mindst 1 forretningsudvalgsmedlem repræsenterer afdelingen i hovedbestyrelsen.

3. Bestyrelsen leder afdelingernes daglige arbejde og tegner sammen med hovedbestyrelsen deres afdelinger gennem valgte repræsentanter i lokale, nationale og internationale organer, som foreningen er tilsluttet. Bestyrelserne leder afdelingernes økonomi og udarbejder et årligt budget, herunder indstilling om afdelingernes kontingent til hovedbestyrelsen.

Ingen afdeling må påtage sig udgifter, som afdelingens økonomi ikke giver basis for.

Formand/forretningsudvalg eller bestyrelsen leder afdelingernes daglige arbejde og tegner sammen med hovedbestyrelsen deres afdelinger gennem valgte repræsentanter i lokale, nationale og internationale organer, som foreningen er tilsluttet. Bestyrelserne/forretningsudvalget leder afdelingernes økonomi og udarbejder et årligt budget, herunder indstilling om afdelingernes kontingent til hovedbestyrelsen.

Ingen afdeling må påtage sig udgifter, som afdelingens økonomi ikke giver basis for.

4. Over afdelingsbestyrelsernes møder føres protokol, der underskrives af mødets deltagere ved dets afslutning

Over afdelingsbestyrelsernes møder føres protokol der godkendes på næste møde.

5. Alle afdelinger vælger holdledere eller spilleudvalg efter behov.

Alle afdelinger vælger holdledere eller spilleudvalg efter behov.

6. Klubbens spilledragt er rød bluse og hvide benklæder i de idrætsgrene, hvor det er muligt.

§ 15

Forslag eller klager fra medlemmer må indgives skriftligt til formanden. Opstår tvivlsspørgsmål, der straks bør fordres afgjort, afgøres sådanne af et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

Forslag eller klager fra medlemmer må indgives skriftligt til formanden/forretningsudvalget. Opstår tvivlsspørgsmål, der straks bør fordres afgjort, afgøres sådanne af et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.