Ordinær GENERALFORSAMLING

afholdes mandag den 21. februar 2022 kl. 19.30 i Aarup Fritidscenter.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

AARUP BOLDKLUB


Dagsorden

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag behandles
    Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring jf. nedenstående
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
  7. Valg af revisorer og stedfortrædere
  8. Eventuelt

Indkomne forslag fra bestyrelsen

Punkt 4 i dagsordenen: Indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændringer til eksisterende vedtægter fra maj 2021.

Forslag til vedtægtsændringer:

Ændringer er markeret med understregning eller gennemstregning (slettes).

Ændringsforslag:

Tilføjelse til §9 , således at indkaldelse til generalforsamling i hovedforeningen, ikke længere skal ske via trykt medie, men ændres til trykt medie og/eller vores hjemmeside:

Når bestyrelsen har modtaget et sådant forlangende, skal indkaldelse ske inden 14 dage.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt blad, og/eller på hjemmesiden www.aarupboldklub.dk – indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Ændringsforslag:

Tilføjelse til §13 vedr. afdelingernes indkaldelse til generalforsamling, hvor afdelingernes egen hjemmeside nu også bliver tilføjet som en mulig indkaldelsesmedie:

§13

1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen en gang årligt med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalpressen og/eller på de elektroniske medier, som minimum på afdelingens egen hjemmeside og/eller hjemmesiden: www.aarupboldklub.dk. Fodbold og Løbeklubben inden 15. februar, Gymnastik inden 1. maj, Håndbold inden 1. juni.

Aarup Boldklub’s Støtteforening afholder GENERALFORSAMLING,

mandag den 21. februar 2022 i umiddelbar forlængelse af Aarup Boldklub’s generalforsamling.

Dagsorden iflg. lovene.

Bestyrelsen